•  

  +90 (332) 503 03 57

 •  

  export@anatoliaport.com

İşbu Aydınlatma Metni, Anatolia Port İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. (Şirket) tarafından müşterileri ve tedarikçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel verilerinin Anatolia Port İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar:

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Anatolia Port İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. olarak; kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz.

 • Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve ticari ilişkilerimiz kapsamında;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya tarafımıza bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak;
 • İşleyebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edilerek saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz.
 1. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi  :Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TC Kimlik No, imza, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/mahalle), nüfus cüzdanı seri ve no, aile sıra no, Cilt ve sıra no, medeni hal, kimlik kayıt numaraları, veriliş nedeni/ yeri/tarihi, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, sgk no, vergi numarası, ruhsat fotokopisi, çalışan kartı, cinsiyet,

İletişim Verisi :Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon (ev/cep), adres, e- posta adresi

Sağlık Verisi  : Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Biyometrik Veri: Avuç izi, Biyometrik ve genetik testler ve veriler

Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet/kimlik fotokopisi/taraması

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi

Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Çalıştığı kurum, meslek bilgisi

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Okul, eğitim bilgileri,

Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi,

Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası, TC Kimlik numarası

Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri

Diğer: www.anatoliaport.com internet sitesi üzerinden online olarak yapılan başvurularda tarafınızca beyan edilen bilgiler.

Web sitesi: Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından müşteri ve tedarikçilerimiz ile yetkili ve çalışanlarından elde edilen kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, finans, fiziksel mekan ve işlem güvenliğine (log kayıtları, IP vb.) dair bilgiler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

 • Şirketimiz ile müşteri veya tedarikçilerimiz arasındaki sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans, muhasebe ve ödeme işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Satın aldığınız hizmetlerimiz/ürünlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,
 • Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar yapılması,
 • Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yapılması,
 • Kalite ve verimlilik çalışmaları, raporları,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri
 • Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, katılımların takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri/ Tedarikçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, Müşteri/ Tedarikçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, web push hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Kurumun fiziksel güvenliğinin sağlanması,
 • Kurum içerisinde ve çevresinde görüntü kaydının tutulması
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Müşteri ve tedarikçilerimizden elde edilen ve 3. maddede aktarılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel veriler,

 • Şirketin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, avukatlara, mali müşavirlere;
 • Finans, muhasebe ve ödeme işlemlerinin, sözleşme süreçlerinin, mal/hizmet alış/satış süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla tarafların finans, muhasebe ve satın alma/pazarlama birimlerine, avukatlarına, mali müşavirlerine ve bankalara;
 • İş ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumun fiziksel güvenliği ve bilgi güvenliği süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla anlaşmalı bilgi işlem danışmanlık firmasına, yurtiçi ve yurtdışında bulunan müşteri, tedarikçi ve sunuculara aktarılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Anatolia Port İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz veri sorumlusu olarak kurumun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve ifası sebepleriyle müşteri ve tedarikçilerinden kişisel veri toplamakta ve işlemektedir. Kişisel veriler, müşteri ve tedarikçiler ile yetkili ve çalışanları tarafından basılı doküman olarak ya da telefon ya da elektronik iletişim araçlarıyla iletilen veya fiziki ortamda elde edilen bilgi ve belgelerden ve Şirket ağı, elektronik cihazları ve kameralar üzerinden toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen ve aşağıda aktarılan haklarınızı, Şirketimize www.anatoliaport.com adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla ve kimliğinizi tespit edici belgeleri de sağlayarak kullanabilirsiniz. Başvuru formunun Kanun’un 13. ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddelerine uygun olarak ilgili formda yer alan başvuru adresi veya e-posta adresi kullanılarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda form ve kimliğinizi tespit edici belgeleri yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Şirketimiz başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuz sonrasında talebiniz değerlendirilerek kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir; talebinize dair cevap ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde talebin gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusu olarak Şirketin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

 1. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

 

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

Saygılarımızla.

 

Bu gizlilik politikası, www.anatoliaport.com web sitesini kullandığınızda sizin tarafınızdan verilen bilgilerin nasıl kullanıldığı ve nasıl korunduğuna ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

anatoliaport.com, gizliliğinizin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu web sitesini kullandığınızda size sorulan bilgilerin yalnızca işbu gizlilik bildirgesi kapsamında kullanılacağından emin olabilirsiniz.

anatoliaport.com her zaman bu gizlilik sözleşmesini ve bu sayfayı güncelleyerek tek taraflı olarak değiştirebilir. Yapılan değişikliklerle ilgili memnuniyetinizi sağlamak ve arttırmak için zaman zaman gizlilik sayfamızı kontrol etmenizi önemle öneririz.

Hangi Bilgileri Topluyoruz ?

Aşağıda sayılan bilgiler anatoliaport.com tarafından randevu bilgileri oluşturmanız, sizlere randevu bilgilerini hatırlatmak, promosyon ve özel teklifleri bildirmek amacı ile sizden talep edilmekte ve kullanılmaktadır.

 • Ad soyad gibi gerçek kişi olduğunuzu ispatlayan kişisel bilgiler,
 • Elektronik posta adresi de dâhil olmak üzere iletişim bilgileri,
 • Posta kodu, tercihler ve ilgi alanları gibi demografik bilgiler,
 • Müşterilerimiz ile ilgili araştırma ve önerilerle ilgili olarak diğer bilgiler,

Edindiğimiz bilgiler ile ne yapıyoruz ?

Sizin ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayıp, daha kaliteli bir hizmet sağlamak amacı ile ve özel olarak aşağıdaki nedenlerden dolayı bu bilgileri talep etmekteyiz.

Kayıt tutma

Bilgilerinizi hizmetlerimizi geliştirmek için kullanırız.

Düzenli aralıklarla, belirttiğiniz elektronik posta adresine promosyon amaçlı veya yeni ürünler, özel teklifler gibi ilgileneceğinizi düşündüğümüz konularla ilgili elektronik posta göndeririz.

Zaman zaman, pazar araştırması amacı ile bilgilerinizi kullanırız. Sizinle elektronik posta, mobil telefon, sabit telefon, faks veya posta yolu ile iletişime geçebiliriz. Bu bilgileri web sitemizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirmek için kullanırız.

Bu bilgilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere, reklam sağlayanlarla paylaşılabilir. Bu kapsamda herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım çıkarımlar yapmak ve sınıflandırma amacıyla kullanılır.

anatoliaport.com, siz bilgilerinizi verdiğiniz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece günlük ve haftalık bilgilendirme elektronik postaları tarafınıza gönderilebilir. Bu elektronik postaların içeriği, randevu bilgileriniz, promosyon ve kampanyalarımız ile ilgili bilgiler, ilgilenebileceğiniz düşündüğümüz hizmet bilgilerini içerebilir.

Kullanıcının sisteme girdiği veya girilmesi için beyan ettiği tüm bilgilere sadece sistem yöneticileri ulaşabilir ve değiştirebilir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması veya bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü şahıslara ait sosyal medyalara ve web sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız.

Güvenlik

Bilgilerinizin güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz. Bu nedenle yetkisiz erişim ve bilgilerin açıklanmasını önlemek ve elektronik ortamda topladığımız bilgileri korumak ve güvenliğini sağlamak için, fiziksel, elektronik ve yönetimsel olarak gerekli uygulamaları yapmaktayız.

İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde psikonterapi.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir;
1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
3. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikamız,Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur.

 

Çerez (Cookie) Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Ayrıca, web sitesinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk www.psikonterapi.com ‘a ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

Çerez Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

 • Oturum Çerezleri: Internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
 • Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
 • Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş Internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
 • Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

www.anatoliaport.com tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik amaçlı kullanımlar: anatoliaport.com, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar: anatoliaport.com, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
 • Performansa yönelik kullanımlar: anatoliaport.com, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
 • Reklam amaçlı kullanımlar: anatoliaport.com, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

 

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıda bulunmaktadır.

 

 • Internet Explorer
 1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

 

 • Microsoft Edge
 1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
 2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
 3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

 

 • Google Chrome
 1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
 4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
 5. Çerezler'i tıklayın.
 6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

 

 • Mozilla Firefox
 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

 

 • Safari
 1. Safari > Tercihler'i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
 4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.

 

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

 

 

Web sitesinde Çerez kullanımından kaçınma hakkı

Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

 

Çerez kullanımını devre dışı bırakma

Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da Çerezler genellikle "Tercihler" ya da "Araçlar" menüsünde yer alır. Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının "Yardım" menüsüne bakın.

 

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik ve Çerez politikamız ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz.

 

Enntepe Mall Office Karacihan Mah. Ali Ulvi Kurucu Cad. No:117 B Blok Kat:9/907 Karatay/KONYA/TÜRKİYE

Tel: 0332 503 03 57

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel veri sahipleri, “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” haklarını kullanmak ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Anatolia Port İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.’ ne iletir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “Enntepe Mall Office Karacihan Mah. Ali Ulvi Kurucu Cad. No:117 B Blok Kat:9/907 Karatay/KONYA-TÜRKİYE” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ulaştırılabileceğini gösteren başvuru kanalları tablo halinde belirtilmiştir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Gönderimde Belirtilecek Bilgi

Başvuru sahibinin, kimliğini tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile başvurun yapılması

Enntepe Mall Office Karacihan Mah. Ali Ulvi Kurucu Cad. No:117 B Blok Kat:9/907 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle başvurunun yapılması

Enntepe Mall Office Karacihan Mah. Ali Ulvi Kurucu Cad. No:117 B Blok Kat:9/907 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Elektronik posta yolu kullanılarak veya (varsa) KEP adresi kullanılarak e-imzalı olarak başvurunun yapılması

bilgi@anatoliaport.com

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”

 

Kişisel veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formunun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU FORMU

İşbu Başvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde talebiniz doğrultusunda değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisinde çözümleyebilmek adına, veri sorumlusu sıfatıyla Anatolia Port İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu veri güvenliğini sağlamaya yönelik, kimlik ve yetki tespiti yapabilmek amacıyla ek bilgi, belge ve evrak (Örneğin, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında ilettiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Başvuru Formu içeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı kuruluşumuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı/ Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası:

Telefon numarası/Faks numarası:

Elektronik posta adresi: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adresi:

Kuruluşumuz ile olan ilişkinize dair aşağıda sizin için uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin halen devam edip etmediğini belirtiniz.

Müşteri                                                          İş Ortağı

Çalışan                                                           Eski Çalışan

Ziyaretçi                                                        Diğer(………….)

Yukarıda sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi için ve sizinle bu konuda iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi belirtiniz:

 

TALEBİN SONUÇLANDIRILMASI

Yukarıdaki Başvuru Formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle iletmiş olduğunuz başvurunuz, Kanun’un 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kuruluşumuz, talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını Kanun’un 13/3. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir.

Başvurunuza Kuruluşumuz tarafından verilecek cevabın, tarafınıza bildirilmesi yöntemini seçiniz.

Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum adresime posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Cevabı elden teslim almak istiyorum.

VERİ SAHİBİ BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu Başvuru Formu’nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BAŞVURU TARİHİ:

BAŞVURU SAHİBİNİN ADI/SOYADI:

İMZA:

 

 

 

Ek Beyan: Anatolia Port İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti tarafından www.anatoliaport.com internet sitesi üzerinden sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki Aydınlatma Metni’ni okudum, bilgi sahibiyim. …./…./……..

 Ad-Soyad-İmza